PETNET Private Pages! לעמוד השער הפורטל הישראלי לאוהבי חיות מחמד הפורטל הישראלי לאוהבי חיות מחמד
   
כללי שימוש באתר


האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים.

אתר vetnet.co.il הינו אתר המיועד לוטרינרים, סטודנטים לוטרינריה ואסיסטנטים פעילים במרפאות וטרינריות בלבד. השימוש באתר ובתכנים המוצגים כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן
תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות,
בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים
בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות החברה
(כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

החברה - כולל את כל עובדי, מנהלי ובעלי אתר vetnet.co.il

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך,
הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים,
טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

הנך מנוע מלפרסם תכנים מהסוגים הבאים:
בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עברות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ומהווים עבירה כלשהי על החוק. יש להמנע גם מפרסום תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי.
תכנים אשר זכות הקניין הרוחני בהם אינם שייכים למשתמש.
תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג.
תכנים אשר אינם רלוונטים לאופי האתר.

הנהלת האתר רשאית למחוק/לא לפרסם תכנים אשר מפרים אחד או יותר מהתנאים הנ"ל לפי שיקול דעתה.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם
מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר
וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו
לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ
גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ,
להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה,
בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו
מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא
הסכמתם, בכתב ומראש.

החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי
הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים
(משפטנים, רופאים, ביטוח, וכו). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית
התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים אלו
ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת
לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

החברה רשאית להשתמש במידע אשר ימסור הגולש והגולש מתיר לחברה לפעול על פי שיקול דעתה, ובפרט:
1. ליידע את הגולש על עדכונים ואפשרויות באתר, לרבות שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים.
2. ביצוע סקרים ומחקרים המאפיינים את קהל הגולשים באתר, לרבות שימוש בתוכנות ומערכות המיועדות לכך.
3. משלוח מידע שיווקי ו/או פרסומי לגולש, בין אם מטעם המערכת ובין אם מטעם חברות חיצוניות במסגרת שיתופי פעולה והסכמים בהם שותפה החברה. הגולש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת חומר זה.
4. קבלת עלון מידע אלקטרוני תקופתי (למשל: עלון חודשי) לעדכון הגולש על פעילות האתר. החברה רשאית לכלול חומר שיווקי ו/או מסחרי ו/או פרסומי על פי שיקול דעתה.
5. משלוח הודעות על כלבים אבודים מטעם שירות חיפוש חיות באתר http://www.petnet.co.il/lost


השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא
תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או
התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר
ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.


החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של
השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל
טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות
והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות,
כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה
אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו
לך או לרכושך עקב כך.

החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן
ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר
למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט
פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר
המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי
לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך
כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע
באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות
על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר בכל עת.

באם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה, אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי
התאמה, גוברות עליהן.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע
להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו

vetnet
כל הזכויות שמורות     צור קשר | מי אנחנו | הוסף את האתר למועדפים | וטרינרים | אילוף     פולפאוור חברה לקידום אתרים